0
0

تنظیمات قالب

طرح تابلو فرش جدید

نویسنده: مدیریت سایت 29 مهر 1400

 

طرح آثار ایرانی

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ایل (1-2)

تعداد گره و لای: 723*497

اندازه به سانتیمتر: 106*73

تعداد رنگ: 145

تعداد ابریشم: 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ایل کوچک (2-2)

تعداد گره و لای: 638*450

اندازه به سانتیمتر: 93*66

تعداد رنگ: 125

تعداد ابریشم: 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر بچه روستایی (3-2)

تعداد گره و لای: 397*300

اندازه به سانتیمتر: 58*44

تعداد رنگ: 99

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش و ماندانا (4-2)

تعداد گره و لای: 571*410

اندازه به سانتیمتر: 84*60

تعداد رنگ: 142

تعداد ابریشم: 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح آتوسا دختر کوروش کبیر(5-2)

تعداد گره و لای: 555*420

اندازه به سانتیمتر: 81*62

تعداد رنگ: 91

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار (6-2)

تعداد گره و لای: 550*400

اندازه به سانتیمتر: 81*59

تعداد رنگ: 125

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پیرزن نخ ریس (7-2)

تعداد گره و لای: 500*700

اندازه به سانتیمتر: 73*102

تعداد رنگ: 85

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دخترک با دسته گل (8-2)

تعداد گره و لای: 497*399

اندازه به سانتیمتر: 73*59

تعداد رنگ: 124

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فخر زمان (9-2)

تعداد گره و لای: 447*650

اندازه به سانتیمتر: 66*95

تعداد رنگ: 147

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح سفره ایرانی (10-2)

تعداد گره و لای: 410*599

اندازه به سانتیمتر: 60*88

تعداد رنگ: 120

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زندگی سنتی (11-2)

تعداد گره و لای: 416*570

اندازه به سانتیمتر: 61*84

تعداد رنگ: 91

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازار روز (12-2)

تعداد گره و لای: 346*500

اندازه به سانتیمتر: 51*73

تعداد رنگ: 97

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازار مسگران (13-2)

تعداد گره و لای: 434*620

اندازه به سانتیمتر: 64*91

تعداد رنگ: 61

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح خانه قدیمی (14-2)

تعداد گره و لای: 369*500

اندازه به سانتیمتر: 54*73

تعداد رنگ: 118

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر کرد اصیل (15-2)

تعداد گره و لای: 473*322

اندازه به سانتیمتر: 69*47

تعداد رنگ: 123

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (16-2)

تعداد گره و لای: 413*230

اندازه به سانتیمتر: 60*34

تعداد رنگ: 39

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (17-2)

تعداد گره و لای: 411*648

اندازه به سانتیمتر: 60*95

تعداد رنگ: 39

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح ماندانا دختر هخامنشی (18-2)

تعداد گره و لای: 630*450

اندازه به سانتیمتر: 92*66

تعداد رنگ: 116

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح رفوگر (19-2)

تعداد گره و لای: 964*1240

اندازه به سانتیمتر: 140*180

تعداد رنگ: 146

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح قالی بافی (20-2)

تعداد گره و لای: 530*400

اندازه به سانتیمتر: 77*59

تعداد رنگ: 100

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خیام (21-2)

تعداد گره و لای: 473*350

اندازه به سانتیمتر: 65*51

تعداد رنگ: 102

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آمیتیس (22-2)

تعداد گره و لای: 547*400

اندازه به سانتیمتر: 80*59

تعداد رنگ: 102

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر کردی (23-2)

تعداد گره و لای: 454*350

اندازه به سانتیمتر: 66*51

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پیرزن نخ ریس (24-2)

تعداد گره و لای: 800*560

اندازه به سانتیمتر: 117*82

تعداد رنگ: 85

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهربانی چوپان (25-2)

تعداد گره و لای: 500*350

اندازه به سانتیمتر: 73*51

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر هخامنشی (26-2)

تعداد گره و لای: 580*420

اندازه به سانتیمتر: 85*61

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آتوسا دختر کوروش (27-2)

تعداد گره و لای: 555*420

اندازه به سانتیمتر: 81*61

تعداد رنگ: 30

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایراندخت (28-2)

تعداد گره و لای: 519*395

اندازه به سانتیمتر: 76*58

تعداد رنگ: 120

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایراندخت (29-2)

تعداد گره و لای: 738*499

اندازه به سانتیمتر: 107*73

تعداد رنگ: 130

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختران ایران (30-2)

تعداد گره و لای: 687*500

اندازه به سانتیمتر: 100*73

تعداد رنگ: 125

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش (31-2)

تعداد گره و لای: 226*226

اندازه به سانتیمتر: 33*33

تعداد رنگ: 72

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مقبره حافظ (32-2)

تعداد گره و لای: 700*500

اندازه به سانتیمتر: 102*73

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (33-2)

تعداد گره و لای: 415*280

اندازه به سانتیمتر: 61*41

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (34-2)

تعداد گره و لای: 311*700

اندازه به سانتیمتر: 46*102

تعداد رنگ: 24

تعداد ابریشم: 1 تا 2 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (35-2)

تعداد گره و لای: 377*600

اندازه به سانتیمتر: 55*88

تعداد رنگ: 24

تعداد ابریشم: 1 تا 2 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح باغ ارم شیراز (36-2)

تعداد گره و لای: 425*575

اندازه به سانتیمتر: 62*84

تعداد رنگ: 84

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دروازه ملل (37-2)

تعداد گره و لای: 710*500

اندازه به سانتیمتر: 104*73

تعداد رنگ: 70

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دروازه ملل (38-2)

تعداد گره و لای: 736*500

اندازه به سانتیمتر: 108*73

تعداد رنگ: 53

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح طاق بستان (39-2)

تعداد گره و لای: 700*500

اندازه به سانتیمتر: 103*73

تعداد رنگ: 69

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زنان روستا (40-2)

تعداد گره و لای: 346*500

اندازه به سانتیمتر: 50*73

تعداد رنگ: 65

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح چهره ها (41-2)

تعداد گره و لای: 651*470

اندازه به سانتیمتر: 95*69

تعداد رنگ: 35

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر شمالی (42-2)

تعداد گره و لای: 665*418

اندازه به سانتیمتر: 97*61

تعداد رنگ: 95

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پیرمرد (43-2)

تعداد گره و لای: 365*280

اندازه به سانتیمتر: 53*41

تعداد رنگ: 65

تعداد ابریشم: 4 تا 6 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شیر هخامنشی (44-2)

تعداد گره و لای: 380*310

اندازه به سانتیمتر: 56*45

تعداد رنگ: 30

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زندگی عشایر (45-2)

تعداد گره و لای: 471*600

اندازه به سانتیمتر: 69*88

تعداد رنگ: 126

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح نان پزی عشایر (46-2)

تعداد گره و لای: 350*500

اندازه به سانتیمتر: 51*73

تعداد رنگ: 90

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح تندیس کوروش (47-2)

تعداد گره و لای: 512*360

اندازه به سانتیمتر: 75*53

تعداد رنگ: 35

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوچ عشایر (48-2)

تعداد گره و لای: 500*350

اندازه به سانتیمتر: 73*51

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوچ عشایر (49-2)

تعداد گره و لای: 393*600

اندازه به سانتیمتر: 57*88

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح نخ ریسی عشایر (50-2)

تعداد گره و لای: 376*600

اندازه به سانتیمتر: 55*88

تعداد رنگ: 95

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهزاده های ایرانی (51-2)

تعداد گره و لای: 570*420

اندازه به سانتیمتر: 83*61

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر انتظار (52-2)

تعداد گره و لای: 580*400

اندازه به سانتیمتر: 85*58

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح بزم خسرو پرویز (53-2)

تعداد گره و لای: 700*1050

اندازه به سانتیمتر: 102*153

تعداد رنگ: 86

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح تخت جمشید (54-2)

تعداد گره و لای: 1080*723

اندازه به سانتیمتر: 158*105

تعداد رنگ: 42

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح بزم خسرو پرویز (55-2)

تعداد گره و لای: 1330*1740

اندازه به سانتیمتر: 194*254

تعداد رنگ: 75

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح بزم خسرو پرویز (56-2)

تعداد گره و لای: 945*1350

اندازه به سانتیمتر: 138*197

تعداد رنگ: 70

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح عشایر (57-2)

تعداد گره و لای: 440*640

اندازه به سانتیمتر: 64*94

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر هخامنشی (58-2)

تعداد گره و لای: 504*360

اندازه به سانتیمتر: 74*53

تعداد رنگ: 105

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش و ماندانا (59-2)

تعداد گره و لای: 345*500

اندازه به سانتیمتر: 50*73

تعداد رنگ: 68

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ایران (60-2)

تعداد گره و لای: 607*420

اندازه به سانتیمتر: 88*61

تعداد رنگ: 108

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح پاکدامنی یوسف (61-2)

تعداد گره و لای: 1184*1000

اندازه به سانتیمتر: 173*146

تعداد رنگ: 118

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  نخ و نقشه فرش طرح شکارگاهی (62-2)

تعداد گره و لای: 1212*760

اندازه به سانتیمتر: 177*111

تعداد رنگ: 45

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح پادشاهی هخامنشی (63-2)

تعداد گره و لای: 1062*690

اندازه به سانتیمتر: 155*100

تعداد رنگ: 42

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح حیوانات (64-2)

تعداد گره و لای: 1470*1041

اندازه به سانتیمتر: 215*152

تعداد رنگ: 46

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه فرش طرح اساطیر و شعرا (65-2)

تعداد گره و لای: 2049*1549

اندازه به سانتیمتر: 300*226

تعداد رنگ: 53

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح چهارفصل (66-2)

تعداد گره و لای: 1150*770

اندازه به سانتیمتر: 168*112

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح چهارفصل (67-2)

تعداد گره و لای: 1150*770

اندازه به سانتیمتر: 168*112

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح چهارفصل (68-2)

تعداد گره و لای: 1150*770

اندازه به سانتیمتر: 168*112

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح لیلی و مجنون (69-2)

تعداد گره و لای: 2200*1450

اندازه به سانتیمتر: 321*211

تعداد رنگ: 70

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح شکارگاهی (70-2)

تعداد گره و لای: 900*600

اندازه به سانتیمتر: 131*88

تعداد رنگ: 31

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه فرش طرح شکارگاهی (71-2)

تعداد گره و لای: 620*470

اندازه به سانتیمتر: 91*69

تعداد رنگ: 24

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه فرش طرح شکارگاهی (72-2)

تعداد گره و لای: 330*1000

اندازه به سانتیمتر: 48*146

تعداد رنگ: 21

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح حضرت آقا و سردار سلیمانی (73-2)

تعداد گره و لای: 419*700

اندازه به سانتیمتر: 61*103

تعداد رنگ: 83

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح سردار شهید سلیمانی (74-2)

تعداد گره و لای: 419*300

اندازه به سانتیمتر: 61*44

تعداد رنگ: 83

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (75-2)

تعداد گره و لای: 400*630

اندازه به سانتیمتر: 58*92

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح نماد فروهر (76-2)

تعداد گره و لای: 278*430

اندازه به سانتیمتر: 41*63

تعداد رنگ: 32

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح نماد فروهر (77-2)

تعداد گره و لای: 255*350

اندازه به سانتیمتر: 37*51

تعداد رنگ: 10

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح نوروز هخامنشی (78-2)

تعداد گره و لای: 500*720

اندازه به سانتیمتر: 73*105

تعداد رنگ: 111

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پندار نیک (79-2)

تعداد گره و لای: 375*500

اندازه به سانتیمتر: 55*73

تعداد رنگ: 32

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح سی و سه پل (80-2)

تعداد گره و لای: 300*400

اندازه به سانتیمتر: 44*58

تعداد رنگ: 25

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح ماندانا (81-2)

تعداد گره و لای: 580*430

اندازه به سانتیمتر: 85*63

تعداد رنگ: 89

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش و ماندانا (82-2)

تعداد گره و لای: 540*400

اندازه به سانتیمتر: 79*58

تعداد رنگ: 95

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سرستون تخت جمشید (83-2)

تعداد گره و لای: 640*480

اندازه به سانتیمتر: 94*70

تعداد رنگ: 23

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دروازه ملل (84-2)

تعداد گره و لای: 430*300

اندازه به سانتیمتر: 63*44

تعداد رنگ: 33

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تخت جمشید (85-2)

تعداد گره و لای: 465*1100

اندازه به سانتیمتر: 68*160

تعداد رنگ: 17

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سربازان هخامنشی (86-2)

تعداد گره و لای: 450*800

اندازه به سانتیمتر: 66*117

تعداد رنگ: 35

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مقبره کوروش کبیر (87-2)

تعداد گره و لای: 380*500

اندازه به سانتیمتر: 55*73

تعداد رنگ: 43

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شیران تخت جمشید (88-2)

تعداد گره و لای: 424*285

اندازه به سانتیمتر: 62*42

تعداد رنگ: 25

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دروازه ملل (89-2)

تعداد گره و لای: 434*570

اندازه به سانتیمتر: 63*83

تعداد رنگ: 57

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آسمان تخت جمشید (90-2)

تعداد گره و لای: 500*850

اندازه به سانتیمتر: 73*124

تعداد رنگ: 44

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسجد نصیرالملک (91-2)

تعداد گره و لای: 630*500

اندازه به سانتیمتر: 92*73

تعداد رنگ: 57

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش کبیر (92-2)

تعداد گره و لای: 600*436

اندازه به سانتیمتر: 88*64

تعداد رنگ: 55

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سرباز پارسی (93-2)

تعداد گره و لای: 415*280

اندازه به سانتیمتر: 61*41

تعداد رنگ: 23

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دعای کوروش (94-2)

تعداد گره و لای: 600*450

اندازه به سانتیمتر: 88*66

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح تخت جمشید (95-2)

تعداد گره و لای: 310*700

اندازه به سانتیمتر: 45*103

تعداد رنگ: 53

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ماندانا (96-2)

تعداد گره و لای: 720*509

اندازه به سانتیمتر: 103*74

تعداد رنگ: 76

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار (97-2)

تعداد گره و لای: 571*430

اندازه به سانتیمتر: 83*63

تعداد رنگ: 27

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح پوراندخت (98-2)

تعداد گره و لای: 580*430

اندازه به سانتیمتر: 85*63

تعداد رنگ: 83

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بانوی هخامنشی (99-2)

تعداد گره و لای: 555*420

اندازه به سانتیمتر: 81*61

تعداد رنگ: 98

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بانوی هخامنشی (100-2)

تعداد گره و لای: 1131*755

اندازه به سانتیمتر: 165*110

تعداد رنگ: 38

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح امام علی (ع) (101-2)

تعداد گره و لای: 714*500

اندازه به سانتیمتر: 104*73

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح استاد شجریان (102-2)

تعداد گره و لای: 234*170

اندازه به سانتیمتر: 34*25

تعداد رنگ: 33

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح امام خمینی (103-2)

تعداد گره و لای: 552*400

اندازه به سانتیمتر: 81*58

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح امام خامنه ای (104-2)

تعداد گره و لای: 560*400

اندازه به سانتیمتر: 82*58

تعداد رنگ: 21

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح امام خامنه ای (105-2)

تعداد گره و لای: 750*500

اندازه به سانتیمتر: 110*73

تعداد رنگ: 73

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح امام خامنه ای (106-2)

تعداد گره و لای: 503*400

اندازه به سانتیمتر: 73*58

تعداد رنگ: 40

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سردار شهید سلیمانی (107-2)

تعداد گره و لای: 356*480

اندازه به سانتیمتر: 52*70

تعداد رنگ: 105

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهان ایران (108-2)

تعداد گره و لای: 1250*1500

اندازه به سانتیمتر: 183*219

تعداد رنگ: 72

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهان ایران (109-2)

تعداد گره و لای: 1145*1500

اندازه به سانتیمتر: 167*219

تعداد رنگ: 72

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهان ایران (110-2)

تعداد گره و لای: 1147*1500

اندازه به سانتیمتر: 167*219

تعداد رنگ: 72

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهان ایران (111-2)

تعداد گره و لای: 1250*1500

اندازه به سانتیمتر: 183*219

تعداد رنگ: 72

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شکارگاه (112-2)

تعداد گره و لای: 1380*800

اندازه به سانتیمتر: 201*117

تعداد رنگ: 38

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شکارگاه (113-2)

تعداد گره و لای: 959*500

اندازه به سانتیمتر: 140*73

تعداد رنگ: 22

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اساطیر و شعرا (114-2)

تعداد گره و لای: 2050*1549

اندازه به سانتیمتر: 300*226

تعداد رنگ: 53

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ساقی (115-2)

تعداد گره و لای: 1131*755

اندازه به سانتیمتر: 165*110

تعداد رنگ: 34

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سلاطین (116-2)

تعداد گره و لای: 1250*780

اندازه به سانتیمتر: 182*114

تعداد رنگ: 95

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رخش زیبا (116-2)

تعداد گره و لای: 589*589

اندازه به سانتیمتر: 86*86

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح طبیعت شکار (118-2)

تعداد گره و لای: 1640*1200

اندازه به سانتیمتر: 239*175

تعداد رنگ: 57

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شکارگاه (119-2)

تعداد گره و لای: 1182*800

اندازه به سانتیمتر: 172*117

تعداد رنگ: 29

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح هوالجمیل (120-2)

تعداد گره و لای: 1379*1005

اندازه به سانتیمتر: 201*154

تعداد رنگ: 36

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح هوالجمیل (121-2)

تعداد گره و لای: 1379*1005

اندازه به سانتیمتر: 201*154

تعداد رنگ: 29

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح شکار لای درختان (122-2)

تعداد گره و لای: 595*595

اندازه به سانتیمتر: 87*87

تعداد رنگ: 19

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح جدال با شیرها (123-2)

تعداد گره و لای: 1129*757

اندازه به سانتیمتر: 165*111

تعداد رنگ: 45

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه فرش طرح دستور پادشاه (124-2)

تعداد گره و لای: 2400*1678

اندازه به سانتیمتر: 350*245

تعداد رنگ: 73

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح شکارگاه با سه اسب (125-2)

تعداد گره و لای: 1030*380

اندازه به سانتیمتر: 150*56

تعداد رنگ: 31

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح شکارگاه با سه اسب (126-2)

تعداد گره و لای: 685*250

اندازه به سانتیمتر: 100*37

تعداد رنگ: 29

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه فرش طرح اساطیر و شعرا (127-2)

تعداد گره و لای: 1628/*1252

اندازه به سانتیمتر: 238*183

تعداد رنگ: 145

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه فرش طرح شکارگاه (128-2)

تعداد گره و لای: 800*260

اندازه به سانتیمتر: 117*38

تعداد رنگ: 26

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح شکارگاه (129-2)

تعداد گره و لای: 1130*400

اندازه به سانتیمتر: 165*58

تعداد رنگ: 30

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه فرش طرح بحر در کوزه (130-2)

تعداد گره و لای: 1500*987

اندازه به سانتیمتر: 219*144

تعداد رنگ: 46

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه فرش طرح بحر در کوزه (131-2)

تعداد گره و لای: 1500*987

اندازه به سانتیمتر: 219*144

تعداد رنگ: 46

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه فرش طرح بحر در کوزه (132-2)

تعداد گره و لای: 2202*1450

اندازه به سانتیمتر: 321*211

تعداد رنگ: 46

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه فرش طرح شکارگاه (133-2)

تعداد گره و لای: 870*580

اندازه به سانتیمتر: 127*85

تعداد رنگ: 29

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح شکارگاه (134-2)

تعداد گره و لای: 350*800

اندازه به سانتیمتر: 51*117

تعداد رنگ: 38

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح چهار شکارچی (135-2)

تعداد گره و لای: 800*260

اندازه به سانتیمتر: 117*38

تعداد رنگ: 50

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه فرش طرح چهار شکارچی (136-2)

تعداد گره و لای: 800*260

اندازه به سانتیمتر: 117*38

تعداد رنگ: 50

28تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه فرش طرح عشق به طبیعت (137-2)

تعداد گره و لای: 930*1227

اندازه به سانتیمتر: 136*179

تعداد رنگ: 41

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه فرش طرح عشق به طبیعت (138-2)

تعداد گره و لای: 930*1227

اندازه به سانتیمتر: 136*179

تعداد رنگ: 41

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه فرش طرح طبیعت شکار (139-2)

تعداد گره و لای: 1093*800

اندازه به سانتیمتر: 160*117

تعداد رنگ: 40

تعداد ابریشم: ابریشم طبیعی بر حسب گرم بسته به سلیقه مشتری

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه فرش طرح رفوگر کوچک (140-2)

تعداد گره و لای: 400*600

اندازه به سانتیمتر: 59*88

تعداد رنگ: 128

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زن چوپان (141-2)

تعداد گره و لای: 400*600

اندازه به سانتیمتر: 59*88

تعداد رنگ: 92

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح افکار جوانی (142-2)

تعداد گره و لای: 400*600

اندازه به سانتیمتر: 59*88

تعداد رنگ: 106

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوچه باغ های ابیانه (143-2)

تعداد گره و لای: 310*670

اندازه به سانتیمتر: 45*98

تعداد رنگ: 77

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زندگی عشایری (144-2)

تعداد گره و لای: 500*375

اندازه به سانتیمتر: 73*55

تعداد رنگ: 99

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کشتی نوح و حیوانات (145-2)

تعداد گره و لای: 720*500

اندازه به سانتیمتر: 105*73

تعداد رنگ: 73

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سفال فروش (146-2)

تعداد گره و لای: 446*600

اندازه به سانتیمتر: 65*88

تعداد رنگ: 117

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازارچه فرش مصر (147-2)

تعداد گره و لای: 570*809

اندازه به سانتیمتر: 83*118

تعداد رنگ: 90

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اصلاح روستایی (148-2)

تعداد گره و لای: 480*620

اندازه به سانتیمتر: 70*90

تعداد رنگ: 93

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح 5 تومنی شاهی (149-2)

تعداد گره و لای: 241*430

اندازه به سانتیمتر: 35*63

تعداد رنگ: 15

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح 10 ریالی شاهی (150-2)

تعداد گره و لای: 224*430

اندازه به سانتیمتر: 33*63

تعداد رنگ: 13

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------