0
0

تنظیمات قالب

طرح تابلو فرش جدید

نویسنده: مدیریت سایت 29 مهر 1400

 

طرح آثار ایرانی

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ایل (1-2)

تعداد گره و لای: 723*497

اندازه به سانتیمتر: 106*73

تعداد رنگ: 145

تعداد ابریشم: 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر ایل کوچک (2-2)

تعداد گره و لای: 638*450

اندازه به سانتیمتر: 93*66

تعداد رنگ: 125

تعداد ابریشم: 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر بچه روستایی (3-2)

تعداد گره و لای: 397*300

اندازه به سانتیمتر: 58*44

تعداد رنگ: 99

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش و ماندانا (4-2)

تعداد گره و لای: 571*410

اندازه به سانتیمتر: 84*60

تعداد رنگ: 142

تعداد ابریشم: 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح آتوسا دختر کوروش کبیر(5-2)

تعداد گره و لای: 555*420

اندازه به سانتیمتر: 81*62

تعداد رنگ: 91

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر قاجار (6-2)

تعداد گره و لای: 550*400

اندازه به سانتیمتر: 81*59

تعداد رنگ: 125

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پیرزن نخ ریس (7-2)

تعداد گره و لای: 500*700

اندازه به سانتیمتر: 73*102

تعداد رنگ: 85

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دخترک با دسته گل (8-2)

تعداد گره و لای: 497*399

اندازه به سانتیمتر: 73*59

تعداد رنگ: 124

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح فخر زمان (9-2)

تعداد گره و لای: 447*650

اندازه به سانتیمتر: 66*95

تعداد رنگ: 147

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  نخ و نقشه تابلو فرش طرح سفره ایرانی (10-2)

تعداد گره و لای: 410*599

اندازه به سانتیمتر: 60*88

تعداد رنگ: 120

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زندگی سنتی (11-2)

تعداد گره و لای: 416*570

اندازه به سانتیمتر: 61*84

تعداد رنگ: 91

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازار روز (12-2)

تعداد گره و لای: 346*500

اندازه به سانتیمتر: 51*73

تعداد رنگ: 97

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازار مسگران (13-2)

تعداد گره و لای: 434*620

اندازه به سانتیمتر: 64*91

تعداد رنگ: 61

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح خانه قدیمی (14-2)

تعداد گره و لای: 369*500

اندازه به سانتیمتر: 54*73

تعداد رنگ: 118

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر کرد اصیل (15-2)

تعداد گره و لای: 473*322

اندازه به سانتیمتر: 69*47

تعداد رنگ: 123

تعداد ابریشم: 7 تا 9 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (16-2)

تعداد گره و لای: 413*230

اندازه به سانتیمتر: 60*34

تعداد رنگ: 39

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (17-2)

تعداد گره و لای: 411*648

اندازه به سانتیمتر: 60*95

تعداد رنگ: 39

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح ماندانا دختر هخامنشی (18-2)

تعداد گره و لای: 630*450

اندازه به سانتیمتر: 92*66

تعداد رنگ: 116

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح رفوگر (19-2)

تعداد گره و لای: 964*1240

اندازه به سانتیمتر: 140*180

تعداد رنگ: 146

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح قالی بافی (20-2)

تعداد گره و لای: 530*400

اندازه به سانتیمتر: 77*59

تعداد رنگ: 100

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خیام (21-2)

تعداد گره و لای: 473*350

اندازه به سانتیمتر: 65*51

تعداد رنگ: 102

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آمیتیس (22-2)

تعداد گره و لای: 547*400

اندازه به سانتیمتر: 80*59

تعداد رنگ: 102

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر کردی (23-2)

تعداد گره و لای: 454*350

اندازه به سانتیمتر: 66*51

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پیرزن نخ ریس (24-2)

تعداد گره و لای: 800*560

اندازه به سانتیمتر: 117*82

تعداد رنگ: 85

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مهربانی چوپان (25-2)

تعداد گره و لای: 500*350

اندازه به سانتیمتر: 73*51

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر هخامنشی (26-2)

تعداد گره و لای: 580*420

اندازه به سانتیمتر: 85*61

تعداد رنگ: 80

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آتوسا دختر کوروش (27-2)

تعداد گره و لای: 555*420

اندازه به سانتیمتر: 81*61

تعداد رنگ: 30

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایراندخت (28-2)

تعداد گره و لای: 519*395

اندازه به سانتیمتر: 76*58

تعداد رنگ: 120

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ایراندخت (29-2)

تعداد گره و لای: 738*499

اندازه به سانتیمتر: 107*73

تعداد رنگ: 130

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختران ایران (30-2)

تعداد گره و لای: 687*500

اندازه به سانتیمتر: 100*73

تعداد رنگ: 125

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوروش (31-2)

تعداد گره و لای: 226*226

اندازه به سانتیمتر: 33*33

تعداد رنگ: 72

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مقبره حافظ (32-2)

تعداد گره و لای: 700*500

اندازه به سانتیمتر: 102*73

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (33-2)

تعداد گره و لای: 415*280

اندازه به سانتیمتر: 61*41

تعداد رنگ: 20

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (34-2)

تعداد گره و لای: 311*700

اندازه به سانتیمتر: 46*102

تعداد رنگ: 24

تعداد ابریشم: 1 تا 2 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سنگ نگاره تخت جمشید (35-2)

تعداد گره و لای: 377*600

اندازه به سانتیمتر: 55*88

تعداد رنگ: 24

تعداد ابریشم: 1 تا 2 رنگ ابریشم طبیعی

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح باغ ارم شیراز (36-2)

تعداد گره و لای: 425*575

اندازه به سانتیمتر: 62*84

تعداد رنگ: 84

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دروازه ملل (37-2)

تعداد گره و لای: 710*500

اندازه به سانتیمتر: 104*73

تعداد رنگ: 70

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دروازه ملل (38-2)

تعداد گره و لای: 736*500

اندازه به سانتیمتر: 108*73

تعداد رنگ: 53

تعداد ابریشم: 3 تا 5 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح طاق بستان (39-2)

تعداد گره و لای: 700*500

اندازه به سانتیمتر: 103*73

تعداد رنگ: 69

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زنان روستا (40-2)

تعداد گره و لای: 346*500

اندازه به سانتیمتر: 50*73

تعداد رنگ: 65

تعداد ابریشم: 5 تا 7 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح چهره ها (41-2)

تعداد گره و لای: 651*470

اندازه به سانتیمتر: 95*69

تعداد رنگ: 35

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر شمالی (42-2)

تعداد گره و لای: 665*418

اندازه به سانتیمتر: 97*61

تعداد رنگ: 95

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پیرمرد (43-2)

تعداد گره و لای: 365*280

اندازه به سانتیمتر: 53*41

تعداد رنگ: 65

تعداد ابریشم: 4 تا 6 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شیر هخامنشی (44-2)

تعداد گره و لای: 380*310

اندازه به سانتیمتر: 56*45

تعداد رنگ: 30

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زندگی عشایر (45-2)

تعداد گره و لای: 471*600

اندازه به سانتیمتر: 69*88

تعداد رنگ: 126

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح نان پزی عشایر (46-2)

تعداد گره و لای: 350*500

اندازه به سانتیمتر: 51*73

تعداد رنگ: 90

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح تندیس کوروش (47-2)

تعداد گره و لای: 512*360

اندازه به سانتیمتر: 75*53

تعداد رنگ: 35

تعداد ابریشم: 1 تا 3 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوچ عشایر (48-2)

تعداد گره و لای: 500*350

اندازه به سانتیمتر: 73*51

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کوچ عشایر (49-2)

تعداد گره و لای: 393*600

اندازه به سانتیمتر: 57*88

تعداد رنگ: 110

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 نخ و نقشه تابلو فرش طرح نخ ریسی عشایر (50-2)

تعداد گره و لای: 376*600

اندازه به سانتیمتر: 55*88

تعداد رنگ: 95

تعداد ابریشم: 7 تا 10 رنگ ابریشم طبیعی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------