0
0

تنظیمات قالب

تابلو فرش دستباف تبریز

نویسنده: مدیریت سایت 30 -3443

تابلو فرش آماده طرح تاجگذاری فرمانده

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه بدون قاب: 100 در 150

قیمت مقطوع: 23 میلیون تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح بدرقه عروس

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 122 در 180

قیمت مقطوع: 22 میلیون تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح دوستی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 56 در 78

قیمت مقطوع: 3،950،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح پلنگ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 50 در 70

قیمت مقطوع: 3،850،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح سبد گل

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 92 در 106 

قیمت مقطوع: 4،950،000 تومان 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه پنبه، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 80 در 100

قیمت مقطوع: 3،000،000 تومان  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح منظره

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 116 در 91

قیمت مقطوع: 2،980،000 تومان

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح مادربزرگ مهربان

چله ریشه ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 40 در 50

قیمت مقطوع: 2،300،000 تومان

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح منظره کلبه

چله ریشه پنبه، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 95 در 165

قیمت مقطوع: 6،000،000 تومان  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح منظره پارک هلند

چله ریشه پنبه، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 70 در 110

قیمت مقطوع: 3،000،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح آرایش عروس

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 150 در 90

قیمت مقطوع: 34،000،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح زندگی عشایر

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 60

قیمت مقطوع: 7،000،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح دخترک

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 57 در 80

قیمت مقطوع: 4،500،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح کوچه باغ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 70

قیمت مقطوع: 7،200،000 تومان 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح دست بوسی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 120 در 80

قیمت مقطوع: 13،500،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح عروس تاب سوار

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 60 در 76

قیمت مقطوع: 4،000،000 تومان

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح رقص ونیز

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 97 در 75

قیمت مقطوع: 9،000،000 تومان

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح منظره بازار

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 60 در 147

قیمت مقطوع: 10،000،000 تومان

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح دوستی با حیوانات

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 55 در 75

قیمت مقطوع: 5،500،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح دختر گرگ باز

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 60 در 90

قیمت مقطوع: 6،000،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح دختر ویولون زن

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 50 در 70

قیمت مقطوع: 3،500،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح شام آخر

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 100 در 150

قیمت مقطوع: 17،500،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح سه خواهر

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 102 در 130

قیمت مقطوع: 5،000،000 تومان

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح گیتار زن

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 70

قیمت مقطوع: 7،950،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح منظره رودخانه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 65 در 100

قیمت مقطوع: 6،750،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح دختر ایرانی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 52 در 75

قیمت مقطوع: 2،850،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح اسب های وحشی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 70

قیمت مقطوع: 7،500،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح دختر اسب سوار

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 90  در 65

قیمت مقطوع: 7،000،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح دختر و گربه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 90  در 65

قیمت مقطوع: 7،000،000 تومان

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 50 در 80

قیمت مقطوع: 4،350،000 تومان

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گل افقی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 80 در 155

قیمت مقطوع: 8،400،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح دختر و پلنگ ها

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 70

قیمت مقطوع: 12،000،000 تومان 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح سبد گل

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 60 در 90

قیمت مقطوع: 6،000،000 تومان

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح دوستی با سگ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 50 در 80

قیمت مقطوع: 6،000،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تابلو فرش آماده طرح خیابان آمریکا

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 60

قیمت مقطوع: 7،500،000 تومان

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح مینیاتوری

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 120 در 80

قیمت مقطوع: 10،000،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 114 در 71

قیمت مقطوع: 3،450،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح مجلس ترانه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 100 در 130

قیمت مقطوع: 8،800،000 تومان

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح ده پری

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 110 در 85

قیمت مقطوع: 29،500،000 تومان

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح دختر و اسب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 55 در 75

قیمت مقطوع: 3،700،000 تومان

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح اسب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 110 در 142

قیمت مقطوع: 7،900،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح منظره غروب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 93 در 153

قیمت مقطوع: 4،650،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 73 در 100

قیمت مقطوع: 2،580،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرش آماده ذرع و نیم

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 150

قیمت مقطوع: 17،000،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح مهمانی پاپ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 188 در 118

قیمت مقطوع: 32،000،000 تومان 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح کوچه باغ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 78 در 105

قیمت مقطوع: 2،000،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گل رومیزی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 96 در 118

قیمت مقطوع: 3،950،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گل سفید

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 60 در 90

قیمت مقطوع: 4،570،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح اسب طلایی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 47 در 67

قیمت مقطوع: 2،750،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح اسب طلایی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 58 در 75

قیمت مقطوع: 1،850،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 73 در 93

قیمت مقطوع: 1،880،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح نیاز نوازش

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 126 در 97

قیمت مقطوع: 7،950،000 تومان

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح زندگی روستایی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 120 در 80

قیمت مقطوع: 13،000،000 تومان

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح تخت جمشید

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 60 در 110

قیمت مقطوع: 6،000،000 تومان

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح منظره دهکده

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 105 در 73

قیمت مقطوع: 3،950،000 تومان

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح ملکه گرگ ها

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 70

قیمت مقطوع: 7،500،000 تومان

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گل و بلبل

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 78 در 114

قیمت مقطوع: 3،200،000 تومان 

 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح تاجگذاری فرمانده

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 110 در 162

قیمت مقطوع: 27،000،000 تومان 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرش آماده طرح ذرع و نیم سالاری

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 150

قیمت مقطوع: 18،500،000 تومان 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح گلفروش

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 60 در 92

قیمت مقطوع: 8،000،000 تومان 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح رقص شبانه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 104 در 150

قیمت مقطوع: 19،700،000 تومان 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح منظره کلبه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 95 در 160

قیمت مقطوع: 5،000،000 تومان

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح دختر و اسب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 60 در 80

قیمت مقطوع: 4،900،000 تومان  

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تابلو فرش آماده طرح دختر و اسب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 100 در 70

قیمت مقطوع: 8،800،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح دست بوسی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 135 در 105

قیمت مقطوع: 9،000،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تابلو فرش آماده طرح لیلی و مجنون

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 108 در 133

قیمت مقطوع: 8،000،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح گل رومیزی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 50 در 65

قیمت مقطوع: 1،970،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 48 در 67

قیمت مقطوع: 1،950،000 تومان

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تابلو فرش آماده طرح مهمانی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 128 در 88

قیمت مقطوع: 15،500،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح منظره رودخانه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 70 در 133

قیمت مقطوع: 11،000،000 تومان 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح سه اسب وحشی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 70 در 112

قیمت مقطوع: 5،000،000 تومان  

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 تابلو فرش آماده طرح پیرزن عشایر

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 120 در 152

قیمت مقطوع: 12،900،000 تومان 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 تابلو فرش آماده طرح شطرنج باز

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 105 در 145

قیمت مقطوع: 16،000،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 تابلو فرش آماده طرح اسب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 82 در 110

قیمت مقطوع: 3،000،000 تومان 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح بازار مسگران

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 105 در 72

قیمت مقطوع: 7،400،000 تومان  

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح مجلس ترانه

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 80 در 120

قیمت مقطوع: 12،000،000 تومان

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح خیابان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 62 در 120

قیمت مقطوع: 8،000،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح باغ سلطنتی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 74 در 118

قیمت مقطوع: 8،000،000 تومان 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح عالم غیب

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه: 63 در 107

قیمت مقطوع: 4،570،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تابلو فرش آماده طرح منظره کوچه باغ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 93 در 142

قیمت مقطوع: 6،300،000 تومان

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 72 در 120

قیمت مقطوع: 3،780،000 تومان 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تابلو فرش آماده طرح غروب برفی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 75 در 102

قیمت مقطوع: 2،550،000 تومان 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح گل عمودی

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 77 در 142

قیمت مقطوع: 3،500،000 تومان 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تابلو فرش آماده طرح شاهان ایران

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 155 در 208

قیمت مقطوع: 130،000،000 تومان 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 83 در 102

قیمت مقطوع: 3،950،000 تومان 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تابلو فرش آماده طرح پیانوزن

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 137 در 103

قیمت مقطوع: 7،800،000 تومان 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تابلو فرش آماده طرح کوچه باغ

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 100 در 170

قیمت مقطوع: 7،050،000 تومان 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تابلو فرش آماده طرح گل و بلبل

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 75 در 130

قیمت مقطوع: 4،000،000 تومان 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 تابلو فرش آماده طرح الیزا

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه: 50 در 70

قیمت مقطوع: 2،750،000 تومان 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 73 در 87

قیمت مقطوع: 3،500،000 تومان 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تابلو فرش آماده طرح گل و گلدان

چله ریشه تماما ابریشم، گل ابریشم، ریز بافت سردرود تبریز

سه بعدی نقش برجسته کامل قیچی کاری شده

اندازه با قاب چوبی سلطنتی اعلا: 92 در 75

قیمت مقطوع: 3،300،000 تومان 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

برچسب ها : حراج تابلو فرش دستباف تابلو فرش دستباف مشهد قیمت تابلو فرش دستباف منظره قیمت تابلو فرش دستباف مینیاتور زیباترین تابلو فرش قیمت تابلو فرش در سردرود زیباترین تابلو فرش منظره عکس زیباترین تابلو فرش های جهان تابلو فرش منظره و گل تابلو فرش منظره طبیعت گرانترین تابلو فرش دستباف قیمت تابلو فرش دستباف مینیاتور دایره هستی قیمت تابلو فرش دستباف تبریز تابلو فرش تمام ابریشم تبریز قیمت تابلو فرش قم قیمت تابلو فرش دستباف طرح فرانسوی تابلو فرش کوچه باغ بهاری تابلو فرش کوچه باغ سه بعدی قیمت تابلو فرش دستباف منظره کلبه تابلو فرش گل رز قرمز تابلو فرش دستباف طرح گل تابلو فرش گل و گلدان مجلسی قیمت تابلو فرش دستباف گل و گلدان عرضی قیمت تابلو فرش دستباف گل و گلدان تابلو فرش گل و بلبل قیمت تابلو فرش دستباف گل ابریشم تابلو فرش گل و میوه تابلو فرش گل و گلدان تبریز قیمت تابلو فرش دستباف وان یکاد برجسته پرفروش ترین تابلو فرش تبریز گرانترین تابلو فرش دستباف جهان زیباترین تابلو فرش دنیا قیمت تابلو فرش دستباف اصفهان مشخصات تابلو فرش دستباف تشخیص تابلو فرش ابریشم قیمت تابلو فرش ابریشم شطرنج باز طرح شطرنج باز تابلو فرش قیمت تابلو فرش دستباف نقاش جوان بازار تابلو فرش دستباف تهران تابلو فرش گل و گلدان تابلو فرش گل دستباف قیمت تابلو فرش گل و گلدان مجلسی عکس تابلو فرش منظره طرح تابلو فرش جدید طرح تابلو فرش فرانسوی جدید طرح تابلو فرش مینیاتوری تابلو فرش گل و گلدان کوچک تابلو فرش گلدان تابلو فرش گل ابریشم پرطرفدارترین طرح تابلو فرش قیمت تابلو فرش دستباف در شیراز تابلو فرش منظره کوچه باغ قیمت تابلو فرش کوچه باغ تبریز قیمت تابلو فرش شکارگاه قم تابلو فرش دستباف طرح شکارگاه قیمت تابلو فرش دستباف شکارگاه قیمت تابلو فرش تمام ابریشم تبریز قیمت تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تابلو فرشهای تمام ابریشم تابلو فرش ابریشم قم تابلو فرش شکارگاه ابریشم تابلو فرش ابریشم تابلو فرش شکارگاه تبریز تابلو فرش اروپایی تابلو فرش فرانسوی شاعر جوان قیمت تابلو فرش سایز کوچک تابلو فرش کوچک گل فروشگاههای نخ و نقشه تابلو فرش کوچک تابلو فرش اصفهان تابلو فرش نفیس بهترین برند تابلو فرش دستباف تابلو فرش بازار بزرگ تابلو فرش منظره پاییز تابلو فرش زمستان تابلو فرش سردری تابلو فرش تبریز منظره تابلو فرش تبریز جدید خرید و فروش تابلو فرش دستباف در مشهد قیمت تابلو فرش ابریشم تابلو فرش وان یکاد دستباف ابریشم تابلو فرش شطرنج باز فرانسوی نحوه قیمت گذاری تابلو فرش دستباف نشانه های تابلو فرش دستباف راه های فروش تابلو فرش شماره خریدار تابلو فرش دستباف تابلو فرش برای پذیرایی تابلو فرش امضا دار هنر تابلو فرش از کجا تابلو فرش بخریم قیمت فرش ابریشم مزایای تابلو فرش خرید تابلو فرش دستباف دست دوم خرید و فروش فرش دستباف کارشناس تابلو فرش کارشناس قیمت گذاری فرش دستباف شماره کارشناس فرش دستباف