0
0

تنظیمات قالب

موشک بالستیک قاره پیمای آر ای ـ 28 "سرمت" در سال 2020 آزمایش می شود.1

نویسنده: مدیریت سایت 12 آبان 1398

موشک بالستیک قاره پیمای آر ای ـ 28 "سرمت" در سال 2020 آزمایش می شود.